Ervaringsgerichte Supervisie en Coaching
Marleen van Leeuwe

Ik werk op afspraak. Je kunt me bellen of mailen voor een afspraak.
Als je niet op je afspraak kunt komen, neem dan z.s.m. contact met me op. Afspraken die 48 tot 24 uur van tevoren afgezegd worden, worden voor de helft in rekening gebracht. Afspraken die je korter dan 24 uur van tevoren afzegt, breng ik volledig in rekening.

In mijn praktijk hanteer ik de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De door de supervisor / coach aan een supervisant / coachee of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de supervisie aan of verrichting ten behoeve van de supervisant / coachee, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de supervisant / coachee in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De supervisant/ coachee is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de supervisant / coachee in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De supervisor / coach zal op die rente aanspraak maken indien de supervisant/ coachee ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.
  3. Indien de supervisant/ coachee in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de supervisor / coach gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de supervisant/ coachee. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.

 

Copyright ©2024 Supervisie van Leeuwe | Productie: Thomas Klabbers | Webdesign: Walraven WebWerk